INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest:

Małgorzata Karwowska
MegikaArt Usługi Artystyczne
ul. Widokowa 3, 43-370 Szczyrk
NIP: 9111934667
REGON: 387709477

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail:
karwowska1malgorzata@gmail.com
lub pod numerem tel.:+48 534942501 (godz. 12.00 do 16.00).

3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.

4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: karwowska1malgorzata@gmail.com

6. W celu realizacji praw osób, których dane dotyczą, prosimy kontaktować się na adres mailowy Administratora wskazany powyżej, lub adres mailowy Inspektora Ochrony Danych.

7. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dzięki, którym możemy zapewnić, że dane są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych
(protokół SSL).

ZAMÓWIENIA
Składając zamówienie, Użytkownik musi podać dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Dane te są przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli Użytkownik zamówi fakturę, dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
W przypadku dochodzenia roszczeń, Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w celu obrony przed roszczeniami, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe widniejące na fakturze będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona.

Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO).
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu komunikacji z Użytkownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość.

ODBIORCY DANYCH
Dla prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności).
Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a. kurierzy / spedytorzy / przewoźnicy – w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu dostawy Produktu Klientowi,

b. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

c. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony i sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi),

d. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (biuro rachunkowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

Scroll to Top